Зміст:

1 Компоненти
1.1 Підручник
1.2 Робочий зошит
1.3 Зошит з тестовими завданнями
1.4 Книга для вчителя
1.5 Посібник «Паралелі Німеччина»
1.6 DVD
1.7 Портфоліо

2 Концепція
2.1 Теми і тексти
2.2 Граматика
2.3 Лексика
2.4 Країнознавство
2.5 Фонетика
2.6 Підготовка до іспитів

Підручники серії навчально-методичних комплектів «Паралелі» (Parallelen):

- розроблено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які починають вивчати німецьку мову як другу іноземну з 5-го класу;

- рекомендовано Міністерством науки і освіти України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах;

- відповідають чинній програмі викладання німецької мови як другої іноземної;

- відповідають вимогам «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання».

- включають 7 комплексів і поступово ведуть учнів до оволодіння німецькою мовою на рівні B1.

Кожний НМК включає в себе підручник, робочий зошит, посібник із тестовими завданнями та книгу для вчителя. Розширений країнознавчий матеріал пропонує додатковий посібник «Паралелі Німеччина» (Parallelen Deutschland) і DVD-диск.

Компоненти

Підручник

Підручники складаються з тематичних модулів, кожний з яких поділено на чотири блоки (А, В, С, D). У свою чергу кожний блок у комунікативній формі презентує один з аспектів теми модуля. Навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності – читання, аудіювання, говоріння, письма, відбувається різноманітно і послідовно. Блок D присвячено порівняльному аналізу реалій України і німецькомовних країн, тобто проведено відповідні паралелі. Всі модулі завершено рубриками «Grammatik auf einen Blick» і «Wortschatz: Das ist neu!».

Підручник містить «Проміжні станції» (Zwischenstationen), тематично пов’язані з модулями, які містять завдання з усіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності. Ці сторінки призначено для перевірки розвитку вмінь читання, аудіювання, говоріння й письма, їх можна використовувати під час тематичного контролю або з метою підготовки до іспиту. У кінці підручника розташовано глосарій з лексикою в алфавітному порядку.

Робочий зошит

Робочий зошит прозоро структурований, відповідає змісту тематичних модулів підручника та містить вправи і завдання до кожного модуля, призначені для подальшого опрацювання та закріплення граматичних структур і лексики, а також додаткові завдання для аудіювання та читання. Головним завданням робочого зошита є розвиток навичок і вмінь писемного мовлення учнів. Тому він буде особливо корисним для виконання письмових домашніх завдань. Посилання на завдання у робочому зошиті наведені у підручнику на відповідних сторінках.

Робочий зошит містить рубрику „Ich kann …“, яка слугує самооцінюванню і складається з опису вмінь у чотирьох видах мовленнєвої діяльності з невеликими завданнями до двох попередніх тематичних модулів. Цей опис умінь дозволяє просто підключати портфоліо до уроків і сприяє розвитку вмінь самооцінки учня.

Зошит з тестовими завданнями

Зошит з тестовими завданнями містить, з одного боку, тести до кожного тематичного модуля підручника, які перевіряють граматичну та комунікативну компетентності учнів і можуть бути використані для контролю їхніх навчальних досягнень. З іншого боку він пропонує додаткові тести з чотирьох видів мовленнєвої діяльності, які можна виконувати паралельно з підручником відповідно до тематичних модулів. Мова йде про такі типи завдань, які зустрічаються в іспитах «Fit in Deutsch 1», «Fit in Deutsch 2 та «KID». Тести можна використовувати як для опрацювання на уроці, так і для самостійної підготовки до іспиту вдома. В кінці зошита запропоновано зразок тесту відповідного рівня.

Книга для вчителя

Книга для вчителя містить методико-дидактичні рекомендації до вправ і завдань, граматичні коментарі, транскрипти текстів для аудіювання, ключі до вправ підручника, робочого зошита і зошита з тестами. Рекомендації до модулів подано таким чином, щоб учитель мав всю необхідну інформацію для підготовки до уроків.

Посібник «Паралелі Німеччина»

Посібник «Паралелі Німеччина» доповнює серію НМК країнознавчим компонентом. Він пропонує різноманітний матеріал із завданнями з німецького країнознавства, який можна використовувати не лише як додатковий матеріал на уроці, але й як країнознавчий огляд для спеціальних курсів. Посібник «Паралелі Німеччина» складається з трьох частин:

  1. «Повсякденне життя» презентує різні аспекти життєвих буднів молоді в Німеччині: музику, моду, нові засоби масової інформації тощо.
  2. «Цікаве про Німеччину» пропонує основну географічну та культурно-політичну інформацію про Німеччину.
  3. «Двічі Німеччина» окреслює найважливіші етапи німецької історії – від поділу до об’єднання.

DVD

DVD містить 7 коротких кінорепортажів, які показують німецьку молодь у різних сферах їхнього повсякденного життя. Темами є, наприклад: вільний час, соціальна активність, притулки для тварин або шкільний музичний ансамбль. Різні фільми можна опрацьовувати на уроці незалежно один від одного і вони сприятимуть поглибленню знань із відповідних тем.

Портфоліо

Портфоліо до НМК «Паралелі» спирається на «Європейське мовне портфоліо» і складається з «Мовного паспорту», «Мовної біографії» та «Досьє». Ведення портфоліо сприяє візуалізації навчального процесу та власних досягнень. Розділ «Мовна біографія» містить сторінки для самооцінювання з описом умінь у чотирьох видах мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання, письмо), які частково містяться у робочому зошиті.

Концепція

«Паралелі» – це комунікативний НМК, який цікавими темами, мотивуючими діалогами та різноманітною діяльністю (робота парами, групами, вправами типу «Ланцюжок» тощо) стимулює учнів до активного використання мови.

Теми і тексти

Теми модулів відповідають навчальній програмі, ґрунтуються на досвіді підлітків і охоплюють такі сфери спілкування, як стосунки, музика, стиль життя, засоби масової комунікації, шкільне життя тощо. Більшість тем презентують автентичні діючі особи, які постійно присутні на сторінках НМК. Вони пропонують учням можливості ідентифікації, але водночас знайомлять їх із цікавими моментами життя молоді в німецькомовних країнах. Презентація тем відбувається через діалоги-зразки і короткі тексти. При цьому пропонують різні типи текстів, які потрібні для навчання спілкування на відповідному рівні.

Граматика

НМК «Паралелі» мають послідовну граматичну прогресію, яку орієнтовано на комунікативні вимоги відповідного рівня і тем, що вивчаються. Граматичні явища в тематичних модулях презентують індуктивно в комунікативних контекстах та опрацьовують у вправах і завданнях. Їхня систематизація відбувається в кінці кожного модуля в рубриці «Grammatik auf einen Blick». Тут граматичний матеріал представлено в таблицях. Передбачено, що учитель постійно мотивує учнів до аналізу мовних явищ і до самостійного формулювання правил.

Лексика

Нову лексику, як і граматику, вводять у текстах і діалогах ситуативно. Закріплення і подальше опрацювання відбувається за допомогою різноманітних вправ у підручнику і робочому зошиті. Лексику тематичних модулів наведено в кінці в рубриці «Wortschatz: Das ist neu!» Більшість нових слів не лише наведено за алфавітом, а й подано з прикладами вживання, що сприяє їхньому кращому запам’ятовуванню. Крім цього, учням пропонують структурувати наявний лексичний матеріал за різними критеріями у невеликих вправах і таким чином проявити себе особисто.

Країнознавство

НМК пропонує спеціальний країнознавчий матеріал у рубриці «Infobox Landeskunde». Короткі тексти з відповідними завданнями, тісно пов’язаними з темою модуля, сприяють розвитку країнознавчих знань учнів. Яскраве враження про життя молоді німецькомовних країн справляють також тексти, в центрі уваги яких знаходяться головні діючі особи НМК і відеокліпи на DVD. Посібник «Parallelen Deutschland» пропонує додаткову країнознавчу інформацію.

Фонетика

Для усного спілкування німецькою мовою особливо важливою є правильна вимова. Кожний тематичний модуль НМК містить фонетичні вправи, які спираються на відповідний зміст модуля і повністю інтегровані в навчальний процес. У вправах опрацьовують теми зі сфери інтонації і наголосу (наголос у словах і реченнях, ритм), артикуляції букв і буквосполучень, які, як свідчить досвід, є важкими для тих, хто вивчає німецьку мову, наприклад: буквосполучення ch, sch, sp, st, str, ng, буква r тощо. Кожна вправа складається з трьох завдань, в яких учні спочатку слухають аудіозапис і сприймають особливості німецької вимови на слух, потім за інструкцією повторюють почуте і нарешті використовують продуктивно. Книга для вчителя містить багато порад і прийомів щодо того, як просто і невимушено можна навчити вимовляти німецькі звуки.

Підготовка до іспитів

Кожен із 7-и НМК «Паралелі» (Parallelen) опрацьовує навчальний матеріал певного рівня і може бути використано з метою підготовки до міжнародних мовних іспитів відповідного рівня. Особливу увагу приділено формату завдань із «Fit in Deutsch», «KID» і «Zertifikat Deutsch für Jugendliche». Для інтенсивної підготовки до іспитів особливо корисним є «Зошит з тестовими завданнями», який містить додаткові завдання у форматі іспитів і один повний зразок тесту.

Товар додано до списку

Працюючи з цим сайтом, ви даєте свою згоду на використання cookie-файлів сервісів Google. Це необхідно для нормального функціонування сайту, показу цільової реклами та аналізу трафіку. Статистика використання сайту відправляється в Google Детальніше